Mapa do celów projektowych

Jednym  z pierwszych kroków zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania projektu budowlanego, wykonania planu zagospodarowania działki jest sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych.

Na podstawie wykonanej mapy do celów projektowych architekt lub projektant opracowuje plan zagospodarowania działki. Jest on częścią składową projektu budowlanego. Projekt budowlany jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę lub wg obecnych przepisów załącznikiem do zgłoszenia zamiaru budowlanego polegającego na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Opracowania kartograficzne

Bazując na mapie do celów projektowych opracowanej przez geodetę, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu budowlanego.

Mapa do celów projektowych jest wykorzystywana także do projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. Projekt zagospodarowania terenu (działki) wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych  pokazuje przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenu. Wymaga on uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w odpowiednim  Starostwie Powiatowym. Takie uzgodnienie nie jest wymagane, gdy przez działkę przechodzą już sieci uzbrojenia, a wykonywane będzie tylko przyłącze z tychże sieci

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych. Zakres powinen obejmować zarówno obszar projektowanej inwestycji, jak również obszar otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów.

Mapa do celów projektowych może zostać sporządzona przez geodetę w technologii tradycyjnej tj. w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej tj. numerycznym opracowaniu w uzgodnionym  formacie danych.

WAŻNE

Przepisy prawa nie wprowadzają okresu ważności mapy do celów projektowych. Nie powierzają też żadnemu podmiotowi kompetencji do ustalania okresu ważności takiej mapy. Mapa taka traci aktualność z chwilą zmian informacji w niej zawartych.