Tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu odbywa się na podstawie projektu budowlanego. W pierwszej kolejności geodeta kameralnie opracowuje dane niezbędne do wytyczenia, takie jak punkty załamania trasy sieci oraz przecięcia nowo budowanej infrastruktury z istniejącymi mediami nazywane „kolizjami”.

Następnie geodeta zaznacza przebieg trasy sieci, przyłączy i kolizji na gruncie. Najczęściej są to paliki drewniane zamalowane specjalną fluorescencyjną farbą budowlaną. Ostatnim etapem tyczenia jest sporządzenie szkicu tyczenia, na którym zaznacza się domiary do trwałych punktów terenowych i przekazuje wykonawcy do realizacji.

Wyżej wymienione czynności zostają potwierdzone przez geodetę uprawnionego pieczęcią i wpisem do dziennika budowy. Od tego momentu można przystąpić do prac ziemnych.

Po wykonaniu prac ziemnych geodeta wykonuje inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

WAŻNE.
Sieci powinny być zainwentaryzowane w wykopie przed zasypaniem i inwestor ma obowiązek udostępnić i wskazać geodecie miejsca niezasypane, w których geodeta może dokonać pomiarów inwentaryzacyjnych.