Geodezyjna inwentaryzacja budynku lub budowli

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej określenie położenia ich na gruncie. Tak właśnie jest również w przypadku budynków i budowli.

inwentaryzacja budynku

Zatem geodeta, przed fizycznym wybudowaniem obiektu, wytycza go w terenie. Następnie, po zakończeniu budowy mierzy i wykonuje  całą dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji budynku nowopowstałęgo. Składa ową dokumentację do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapy z inwentaryzacją powykonawczą, w myśl przepisów, nie muszą być rejestrowane przez odpowiedni ODGiK.

Po skończonej budowie inwestor występuje do właściwego organu nadzoru budowlanego  z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli. Obowiązek taki nakłada na inwestora ustawa ”Prawo budowlane”.

W ww. ustawie, w artykule 57 sprecyzowane jest, co wchodzi w skład dokumentacji technicznej dołączanej przez inwestora do wniosku o użytkowanie. Są to między innymi: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzacja budynku, a dokładnie mapy z naniesionym obiektem. Od niedawna także geodeta wydaje dodatkowo opinię o zgodności wykonania budynku bądź budowli z projektem budowlanym.