Geodezyjna inwentaryzacja przyłączy i uzbrojenia podziemnego

Geodezyjna inwentaryzacja przyłączy jest charakterystyczną pracą geodezyjną, ponieważ wykonuje się ją w trakcie budowy, a nie po zakończeniu. Zgodnie z przepisami wszelkie uzbrojenie podziemne powinno być zmierzone przez geodetę w wykopie – przed zasypaniem urządzenia. Geodeta wykonuje na podstawie swoich pomiarów w terenie całą dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji, a następnie składa ową dokumentację do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapy z inwentaryzacją powykonawczą, w myśl przepisów, nie muszą być rejestrowane przez odpowiedni ODGiK.

inwentaryzacja przyłączy

Następnie inwestor występuje do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie sieci. Obowiązek taki nakłada ustawa ”Prawo budowlane”. Artykuł 57 wymienionej ustawy precyzuje, co wchodzi w skład dokumentacji technicznej dołączanej przez inwestora do wniosku o użytkowanie. Obok dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, protokołów badań i sprawdzeń, konieczne jest przedstawienie map i szkiców z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Od niedawna także geodeta wydaje dodatkowo opinię  o zgodności wykonania obiektu z projektem.