Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest bardzo istotnym elementem gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie  projektu podziału działki ma służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Proces inwestycyjny związany z nieruchomościami jest rozciągnięty w czasie. Decyzje podjęte na etapie podziału nieruchomości będą uwidaczniać się często dopiero w momencie starań o pozwolenie na budowę lub w trakcie sprzedaży nieruchomości.  Dlatego uwzględnienie tych aspektów już na etapie wstępnego projektu podziału pozwoli na prawidłowe i optymalne wykorzystanie wydzielonych części nieruchomości w przyszłości.

Celem podziału geodezyjnego działki gruntu jest wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu. Zmiana właściciela, czy użytkownika gruntu następuje dopiero po przeniesieniu własności najczęściej w formie aktu notarialnego czy prawomocnego wyroku sądu.Geodezyjny podział nieruchomości jest niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, który ma na celu uzyskanie określonej, właściwej konfiguracji terenu objętego inwestycją.

Procedura wykonania geodezyjnego podziału nieruchomości może służyć uzyskaniu możliwości rozporządzania  prawem własności w przyszłości w odniesieniu do części nieruchomości pierwotnej (planowana sprzedaż części nieruchomości, darowizna itp.).

Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Wspomniana procedura obejmuje:

  • wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
  • ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
  • protokół z czynności przyjęcia granic,
  • projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
  • ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
  • wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
  • klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
  • wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków
  • uzyskanie wyrysu z ewidencji gruntów celem dokonania wpisu w księdze wieczystej, bądź podpisania aktu notarialnego

Jak widać z powyższego zestawienia procedura związana z podziałem nieruchomości jest długotrwała i zależnie od konkretnego przypadku może trwać od 3 miesięcy nawet do kilkunastu.