Rozgraniczanie nieruchomości

Takie usługi należy wykonać, gdy między działką przedmiotową, a działką sąsiednią granica jest sporna – jest przedmiotem sporu.

Można ustalić granice w czterech trybach:

  1. tryb rozgraniczenia nieruchomości
  2. ustalenie granic do celów ewidencyjnych
  3. Przy określaniu linii brzegowej w trybie prawa wodnego
  4. w trybie sądowym

Do rozgraniczenia nieruchomości może dojść w trybie postępowania administracyjnego, bądź w postępowaniu sądowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się przed organem administracji samorządowej. Dopiero po zaistnieniu odpowiednich okoliczności właściwy staje się sąd.

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony. W przypadku rozgraniczania działek prywatnych rozgraniczenie prawie zawsze wykonywane jest na wniosek strony i na jej koszt.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czynności zmierzające do ustalenia przebiegu granic podejmuje w ich imieniu powołany do konkretnej sprawy uprawniony geodeta. Ww. geodeta ma dążyć do zawarcia ugody przez strony pozostające w sporze, co do granic nieruchomości. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.

Gdy strony nie zawrą ugody organ przekazuje sprawę do rozpatrzenia „z urzędu” do sądu.

Niezależnie od rodzaju wydanej decyzji stronie nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.