Numeryczny Model Terenu

Numeryczny Model Terenu (NMT) jest to zbiór punktów odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. NMT tworzony jest głównie poprzez łączenie ze sobą najbliżej położnych punktów wysokościowych tworzących w zależności od typu siatkę kwadratów lub trójkątów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów numerycznych dokonywana jest interpolacja wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Numeryczne modele terenu wykonywane są w celu zobrazowania:

  • dna zbiorników
  • hałd kruszywa
  • ukształtowania terenu dla potrzeb projektowych dróg

Numeryczne modele terenu wykorzystywane są w tym także do określenia objętości analizowanych obiektów.

Zrealizowaliśmy szereg usług odnośnie NMT, w tym:

  • NMT dla obwodnicy Lipska
  • NMT dla drogi w Iłży
  • NMT dla dna zbiornika Św Anny w Mszczonowie
  • Obliczenia hałd węgla

Modele wykonujemy w następujących programach:

  • Geomapa
  • Surfer
  • AutoCAd Civil