Mapy dekretowe

W celu ubiegania się o zwrot lub odszkodowanie za nieruchomości przejęte na mocy Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z dn. 26 października 1945 roku (tzw. Dekret Bieruta), konieczne jest sporządzenie stosownej mapy, przedstawiającej obecny układ działek oraz granice dawnej nieruchomości hipotecznej sprzed wejścia w życie w/w dekretu. Mapy dekretowe muszą być opracowane przez geodetę uprawnionego.

mapy dekretowe

W celu sporządzenia takiej mapy konieczne jest odnalezienie archiwalnych map bądź szkiców przedstawiających dawną nieruchomość hipoteczną i pozwalających na dokładne określenie jej obecnego położenia. Aby odnaleźć takie mapy konieczne jest przebadanie:

  • archiwalnych map znajdujących się w zasobach Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy
  • dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych i hipotecznych w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym
  • dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym

Każde z postępowań odnośnie sporządzania map dekretowych jest inne ze względu na różną dostępność i jakość  archiwalnych materiałów, ale częstokroć udaje nam się określić granice dawnej nieruchomości hipotecznej z dokładnością poniżej 10 m2.