Wstępne projekty podziałów

Podstawą sporządzania wstępnego projektu podziału jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

W przypadku gdy chcemy podzielić działkę, poza gruntami rolnymi i leśnymi oraz za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w ustawie,  pierwszym etapem działania jest sporządzenie przez geodetę wstępnego projektu podziału.  Projektując podział bierzemy pod uwagę wiele czynników, m.in. zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,  warunki wynikające z przepisów prawa, koncepcje klienta oraz własne doświadczenia. Projekt taki opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy ewidencyjnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu (np. budynki, ogrodzenia itp.).

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości (np. Akt własności ziemi);
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;

Jeżeli podział ma zostać dokonany poprzez budynek należy dołączyć opinię lub oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane z informacją jak przebiega granica podziału w stosunku do ścian oddzielenia przeciwpożarowego

Po opracowaniu wstępnego projektu podziału przedstawiamy go naszym klientom do akceptacji. Jeśli wstępny projekt zostanie zaakceptowany przez właściciela działki wówczas jest składany do właściwego dla danej działki Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy i jest opiniowany pod kątem zgodności z przepisami prawa i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu na temat wstępnego projektu podziału stanowi podstawę do sporządzenia właściwego projektu podziału nieruchomości.